<thead id="el7bu"><sup id="el7bu"><track id="el7bu"></track></sup></thead>
<pre id="el7bu"><ruby id="el7bu"><menu id="el7bu"></menu></ruby></pre>

  <p id="el7bu"></p>

 1. <table id="el7bu"><option id="el7bu"></option></table>

  蘭亭書畫網,蘭亭網,蘭亭書畫網
   
   
  1 / 22

  汪太銀書籍-《千字文》

  日期:2017-07-06    點擊:3573    查看原圖    全部展開

   
  圖庫說明
  tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng
  天地玄黃 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列張
   
  hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng
  寒來暑往 秋收冬藏 閏余成歲 律呂調陽
   
  yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng jīn shēng lí shuǐ yù chū kūn gāng
  云騰致雨 露結為霜 金生麗水 玉出昆岡
   
  jiàn hào jù què zhū chēng yè guāng guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng
  劍號巨闕 珠稱夜光 果珍李柰 菜重芥姜
   
  hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng
  海咸河淡 鱗潛羽翔 龍師火帝 鳥官人皇
   
  shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shang tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng
  始制文字 乃服衣裳 推位讓國 有虞陶唐
   
  diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng
  吊民伐罪 周發殷湯 坐朝問道 垂拱平章
   
  ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng
  愛育黎首 臣伏戎羌 遐邇一體 率賓歸王
   
  míng fèng zài zhú bái jū shí cháng huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng
  鳴鳳在竹 白駒食場 化被草木 賴及萬方
   
  gài cǐ shēn fà sì dà wǔ cháng gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng
  蓋此身發 四大五常 恭惟鞠養 豈敢毀傷
   
  nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng
  女慕貞潔 男效才良 知過必改 得能莫忘
   
  wǎng tán bǐ duǎn mí shì jǐ cháng xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng
  罔談彼短 靡恃己長 信使可覆 器欲難量
   
  mò bēi sī rǎn shī zàn gāo yáng jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng
  墨悲絲染 詩贊羔羊 景行維賢 克念作圣
   
  dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng
  德建名立 形端表正 空谷傳聲 虛堂習聽
   
  huò yīn è jī fú yuán shàn qìng chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng
  禍因惡積 福緣善慶 尺璧非寶 寸陰是競
   
  zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng
  資父事君 曰嚴與敬 孝當竭力 忠則盡命
   
  lín shēn lǚ bó sù xīng wēn qìng sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng
  臨深履薄 夙興溫凊 似蘭斯馨 如松之盛
   
  chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng
  川流不息 淵澄取映 容止若思 言辭安定
   
  dǔ chū chéng měi shèn zhōng yí lìng róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng
  篤初誠美 慎終宜令 榮業所基 籍甚無竟
   
  xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng
  學優登仕 攝職從政 存以甘棠 去而益詠
   
  yuè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi shàng hé xià mù fū chàng fù suí
  樂殊貴賤 禮別尊卑 上和下睦 夫唱婦隨
   
  wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí zhū gū bó shū yóu zǐ bǐ ér
  外受傅訓 入奉母儀 諸姑伯叔 猶子比兒
   
  kǒng huái xiōng dì tóng qì lián zhī jiāo yǒu tóu fèn qiē mó zhēn guī
  孔懷兄弟 同氣連枝 交友投分 切磨箴規
   
  rén cí yǐn cè zào cì fú lí jié yì lián tuì diān pèi fěi kuī
  仁慈隱惻 造次弗離 節義廉退 顛沛匪虧
   
  xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí shǒu zhēn zhì mǎn zhú wù yì yí
  性靜情逸 心動神疲 守真志滿 逐物意移
   
  jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí dū yì huá xià dōng xī èr jīng
  堅持雅操 好爵自縻 都邑華夏 東西二京
   
  bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng gōng diàn pán yù lóu guàn fēi jīng
  背邙面洛 浮渭據涇 宮殿盤郁 樓觀飛驚
   
  tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng bǐng shè páng qǐ jiǎ zhàng duì yíng
  圖寫禽獸 畫彩仙靈 丙舍傍啟 甲帳對楹
   
  sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng
  肆筵設席 鼓瑟吹笙 升階納陛 弁轉疑星
   
  yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng jì jí fén diǎn yì jù qún yīng
  右通廣內 左達承明 既集墳典 亦聚群英
   
  dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng fǔ luó jiàng xiàng lù jiā huái qīng
  杜稿鐘隸 漆書壁經 府羅將相 路俠槐卿
   
  hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng
  戶封八縣 家給千兵 高冠陪輦 驅轂振纓
   
  shì lù chǐ fù chē jià féi qīng cè gōng mào shí lè bēi kè míng
  世祿侈富 車駕肥輕 策功茂實 勒碑刻銘
   
  pán xī yī yǐn zuǒ shí ā héng yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng
  磻溪伊尹 佐時阿衡 奄宅曲阜 微旦孰營
   
  huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng
  桓公匡合 濟弱扶傾 綺回漢惠 說感武丁
   
  jùn yì mì wù duō shì shí níng jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng
  俊乂密勿 多士寔寧 晉楚更霸 趙魏困橫
   
  jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng
  假途滅虢 踐土會盟 何遵約法 韓弊煩刑
   
  qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng xuān wēi shā mò chí yù dān qīng
  起翦頗牧 用軍最精 宣威沙漠 馳譽丹青
   
  jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng yuè zōng tài dài shàn zhǔ yún tíng
  九州禹跡 百郡秦并 岳宗泰岱 禪主云亭
   
  yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng kūn chí jié shí jù yě dòng tíng
  雁門紫塞 雞田赤城 昆池碣石 巨野洞庭
   
  kuàng yuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng zhì běn yú nóng wù zī jià sè
  曠遠綿邈 巖岫杳冥 治本于農 務茲稼穡
   
  chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
  俶載南畝 我藝黍稷 稅熟貢新 勸賞黜陟
   
  mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí shù jī zhōng yōng láo qiān jǐn chì
  孟軻敦素 史魚秉直 庶幾中庸 勞謙謹敕
   
  líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè yí jué jiā yóu miǎn qí zhīzhí
  聆音察理 鑒貌辨色 貽厥嘉猷 勉其祗植
   
  xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí
  省躬譏誡 寵增抗極 殆辱近恥 林皋幸即
   
  liǎng shū jiàn jī jiě zǔ shuí bī suǒ jū xián chù chén mò jì liáo
  兩疏見機 解組誰逼 索居閑處 沉默寂寥
   
  qiú gǔ xún lùn sàn lǜ xiāo yáo xīn zòu lèi qiǎn qī xiè huān zhāo
  求古尋論 散慮逍遙 欣奏累遣 戚謝歡招
   
  qú hé de lì yuán mǎng chōu tiáo pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo
  渠荷的歷 園莽抽條 枇杷晚翠 梧桐早凋
   
  chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo
  陳根委翳 落葉飄搖 游鹍獨運 凌摩絳霄
   
  dān dú wán shì yù mù náng xiāng yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng
  耽讀玩市 寓目囊箱 易輶攸畏 屬耳垣墻
   
  jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng
  具膳餐飯 適口充腸 飽飫烹宰 饑厭糟糠
   
  qīn qī gù jiù lǎo shào yì liáng qiè yù jì fǎng shì jīn wéi fáng
  親戚故舊 老少異糧 妾御績紡 侍巾帷房
   
  wán shàn yuán xié yín zhú wěi huáng zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng
  紈扇圓潔 銀燭煒煌 晝眠夕寐 藍筍象床
   
  xián gē jiǔ yàn jiē bēi jǔ shāng jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng
  弦歌酒宴 接杯舉觴 矯手頓足 悅豫且康
   
  dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng qǐ sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng
  嫡后嗣續 祭祀蒸嘗 稽顙再拜 悚懼恐惶
   
  jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng hái gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng
  箋牒簡要 顧答審詳 骸垢想浴 執熱愿涼
   
  lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng zhū zhǎn zéi dào bǔ huò pàn wáng
  驢騾犢特 駭躍超驤 誅斬賊盜 捕獲叛亡
   
  bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiào tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rén diào
  布射遼丸 嵇琴阮嘯 恬筆倫紙 鈞巧任釣
   
  shì fēn lì sú bìng jiē jiā miào máo shī shū zī gōng pín yán xiào
  釋紛利俗 竝皆佳妙 毛施淑姿 工顰妍笑
   
  nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào xuán jī xuán wò huì pò huán zhào
  年矢每催 曦暉朗曜 璇璣懸斡 晦魄環照
   
  zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào jǔ bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào
  指薪修祜 永綏吉劭 矩步引領 俯仰廊廟
   
  shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào gū lòu guǎ wén yú méng děng qiào
  束帶矜莊 徘徊瞻眺 孤陋寡聞 愚蒙等誚
   
  wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yě    
  謂語助者 焉哉乎也  
  更多»推薦圖庫
   

  [ 圖庫搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

   
   
  亚洲 欧美 国产 小说 图片_日韩亚州国产操逼片_亚洲 欧美 天堂 综合_亚洲欧美图片综合
  <thead id="el7bu"><sup id="el7bu"><track id="el7bu"></track></sup></thead>
  <pre id="el7bu"><ruby id="el7bu"><menu id="el7bu"></menu></ruby></pre>

   <p id="el7bu"></p>

  1. <table id="el7bu"><option id="el7bu"></option></table>